Text page

Koncepce oboru nemocniční lékárenství

Napsal uživatel Martin Šimíček

1. Úvod

Nemocniční lékárenství je samostatný specializovaný obor, který má nezastupitelnou úlohu v zajišťování komplexní lékárenské péče, především
pro lůžková zdravotnická zařízení. Nemocniční lékárna je nedílnou součástí těchto zařízení. Koncepce oboru nemocničního lékárenství si klade
za úkol nastínit roli nemocničního lékárenství v nejbližších letech, a to s ohledem na kontext rozvoje globálního a zejména evropského
nemocničního lékárenství a navrhnout řešení vedoucí k vytčenému cíli. Cílem změn je standardizace nemocniční lékárenské péče na vysoké
úrovni odpovídající spojení nejnovějších farmaceuticko-medicínských poznatků se společenskou objednávkou, etickými principy a
ekonomickými možnostmi zdravotního systému.

2. Definice a náplň oboru

Lékárenská péče v nemocničních lékárnách je zaměřena na soustavnou a komplexní optimalizaci a individualizaci farmakoterapie a používání
zdravotnických prostředků. Optimalizací se rozumí zvyšování jakosti a dostupnosti poskytované péče při racionálním využití dostupných zdrojů.

Nemocniční lékárenství poskytuje lékárenskou péčí:

 • hospitalizovaným pacientům
 • pacientům denních stacionářů
 • pacientům propouštěným ze zdravotnických zařízení
 • pacientům ambulantním
 • pacientům v systému domácí péče

Specializovanou péči poskytuje i obyvatelstvu, zdravotnickým zařízením, jejichž je součástí a dalším zdravotnickým i nezdravotnickým
subjektům.

Nemocniční lékárenství se zabývá:

 • zajišťováním a výdejem léčiv a zdravotnických prostředků
 • přípravou léčiv
 • jejich kontrolou a vedením příslušné evidence
 • výdejem a přípravou laboratorních chemikálií a laboratorních diagnostik
 • lékovou politikou
 • bezpečností zacházení s léčivy

Textový odkaz

3. Předpoklady k dosažení cíle

Pro efektivní zajištění funkce nemocničního lékárenství je nezbytné zakotvení termínů nemocniční lékárenství, nemocniční lékárna a nemocniční
lékárník do nově vytvářené legislativy v oblasti zdravotní péče, systému zdravotnických zařízení, zdravotnických pracovníků a jejich vzdělávání.
Je nezbytné stanovení minimálních věcných, technických a personálních podmínek vybavení nemocničních lékáren v kontextu s diferencovaným
rozsahem dle poskytované lékárenské péče. Rozsah této péče je třeba stanovit podle hodnotitelných kritérií, jako je počet a profil lůžek v daném
zařízení, počet a profil zdravotnických pracovníků, počet a charakter prováděných klinických hodnocení, počet specializovaných center.

4. Pracovníci a jejich kvalifikace

Kvalifikačním předpokladem pro vedoucího lékárníka nemocniční lékárny je atestace v oboru nemocniční lékárenství. U vedoucích jednotlivých
oddělení lékárny se vyžaduje specializace v příslušných oborech (nemocniční lékárenství, veřejné lékárenství, klinická farmacie, farmaceutická
technologie, farmaceutická analýza), nebo vyšší specializace odpovídající vykonávané funkci jako je např. certifikovaný kurz v oboru
onkologická farmacie, nutriční podpora. Nezbytností je zachování samostatného základního specializačního oboru nemocničního lékárenství a
vytvoření podmínek pro potřebnou průpravu v tomto oboru. Pro farmaceutické asistenty je požadavkem pomaturitní studium v oboru
odpovídajícím vykonávané činnosti či funkci a zavedení specializace nemocniční lékárenství.