O sekci nemocniční farmacie

Sekce nemocniční farmacie (SNF) je odbornou sekcí České farmaceutické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Sdružuje především lékárníky z nemocničních lékáren a další odborníky zajímající se o nemocniční lékárenství.

SNF je členem Evropské asociace nemocničních lékárníků (EAHP) a zúčastňuje se jejich akcí.

SNF pořádá pravidelné odborné akce, z nichž největší je Kongres nemocniční farmacie, dříve také Kongresy nemocničního lékárenství, Pracovní dny nemocničního lékárenství) pořádaný každoročně v listopadu od roku 1996.

Hlavní cíle oboru jsou stanoveny v Koncepci nemocniční farmacie, kterou sekce vypracovala a její aktualizovanou verzi schválila v listopadu 2022

Definice nemocniční lékárny:

Nemocniční lékárnou se rozumí lékárna, která je organizační složkou zdravotnického zařízení poskytujícího zdravotní služby dle § 9 Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, tj. lůžkovou péči, a která pro poskytovatele uvedené zdravotní služby zajišťuje lékárenskou péči (včetně klinickofarmaceutické) na základě uděleného oprávnění k této činnosti a je k ní odpovídajícím způsobem personálně, technologicky a prostorově vybavena.

K základním provozním prostorům a odborným pracovištím nemocniční lékárny patří nad rámec vyhlášky č. 92/2012 Sb., v platném znění, minimálně:

  • odborné pracoviště výdeje léčivých přípravků zdravotnickým zařízením ústavní péče a hodnocení lékové politiky a zároveň
  • odborné pracoviště pro poskytování lékových informací zdravotnickým pracovníkům daného ZZ, jehož je NL součástí.

Další odborná pracoviště jsou zřizována podle spektra poskytované péče.

Tato definice byla schválena Výborem ČFS 19. 12. 2016. V identické podobě je použita ve vzdělávacím programu pro nástavbový specializační obor nemocniční lékárenství.