Aktuality

Zpráva z General Assembly EAHP 2023 v Krakově

Ve dnech 9.–10. června 2023 se v polském Krakově uskutečnilo již 53. valné shromáždění Evropské asociace nemocničních farmaceutů (EAHP), které je hlavním rozhodovacím orgánem celé asociace. EAHP sdružuje více než 27.000 nemocničních farmaceutů z 35 evropských zemí a v úzké spolupráci s dalšími odbornými organizacemi podporuje rozvoj a postavení nemocniční farmacie v celé Evropě, v nedávné době např. Příslibem veřejnosti, který je společnou deklarací EAHP a Evropské společnosti pro klinickou farmacii (ESCP) o poslání členů těchto společností vůči pacientům.

Vedle tří delegátů za Českou republiku – PharmDr. Marcely Heislerové, Ph.D., PharmDr. Martina Šimíčka a PharmDr. Michala Kočího – byla Sekce nemocniční farmacie ČFS ČLS JEP zastoupena také v osobě člena představenstva a bývalého prezidenta EAHP, PharmDr. Petra Horáka. Nad rámec jednoho „českého“ hlasu pak hlasovali členové SNF také za nepřítomné delegáty z Litvy a Lotyšska, kteří dr. Heislerovou požádali o jejich zastoupení.

Dvoudenní program valného shromáždění v sobě zahrnoval jak řadu odborných a koncepčních bodů, tak také organizační záležitosti a nezbytné finanční otázky, nechyběla ani krátká sdělení o recentních aktivitách jednotlivých národních organizací sdružujících nemocniční farmaceuty.

V rámci odborné debaty byly doplněny a odhlasovány finální verze hned několika tzv. position papers, jejichž formou se EAHP vyjadřuje k otázkám souvisejícím s nemocniční farmacií. Zcela nově tak budou vydána odborná stanoviska k problematice infekčních nemocí a antimikrobiální rezistence, elektronizace zdravotnictví a personálního pokrytí farmaceutické péče v nemocnicích; aktualizací pak prošlo již dříve zveřejněné stanovisko k biosimilárním léčivům. Dále byly diskutovány odborné akce pořádané EAHP – jak tradiční kongres EAHP, který se bude v březnu roku 2024 konat v Bordeaux, tak také menší vzdělávací aktivity, např. tzv. Synergy Certification Courses či Academy Seminars, které by měly být po odmlce způsobené covid-19 opět obnoveny. Samostatný bod v programu byl vyhrazen také dlouhodobé snaze EAHP o vzájemném uznávání specializací napříč Evropou; a představena byla také nová nezávislá  akreditační platforma ECPhA, u které bude do budoucna možné žádat o mezinárodní akreditaci vzdělávacích akcí s farmaceutickou problematikou. Zástupci této platformy budou v blízké budoucnosti oslovovat organizace zodpovědné za akreditaci odborných akcí v jednotlivých členských státech pro navázání oficiální spolupráce.

Co se týče fungování asociace jako takové, nejzásadnějším okamžikem celého shromáždění bylo zvolení dr. Miljkoviče ze Srbska do pozice budoucího prezidenta. Po roce v této funkci, po boku stávajícího prezidenta dr. Süleho z Maďarska, se dr. Miljkovič automaticky stane novým prezidentem EAHP. Do uvolněné pozice finančního ředitele pak představenstvo vybralo dr. Bertina z Francie.

Velkou část programu zabrala zevrubná debata o aktuální situaci a budoucím směřování EAHP, stavu rozpracovaných projektů a politické agendě asociace. Shromáždění také postupně schválilo přidružení hned tří nových členů – Kypr (v režimu běžného členství), Uruguay a Alžírsko (asociace těchto dvou zemí formou tzv. přidruženého členství). Dále byly schváleny změny některých interních dokumentů a trojice interních auditorů.

Součástí sobotního dopoledne byl také workshop pro delegáty jednotlivých zemí zaměřený na zlepšení a zefektivnění komunikace mezi představenstvem EAHP, výbory národních asociací nemocničních farmaceutů a členy těchto asociací. Výměna zkušeností z jednotlivých zemí byla pro jednotlivé účastníky, ale i pro představenstvo EAHP, před kterým byly výstupy jednotlivých skupin na závěr workshopu prezentovány, velmi přínosná a inspirativní,

Z ekonomické oblasti byl mimo jiné představen a schválen finanční výsledek fiskálního roku 2022/2023 (fiskální roky EAHP jsou vždy od 1. dubna do 31. března následujícího roku), finanční výsledek letošního ročníku kongresu EAHP a také výsledky a závěry interního auditu provedeného dvěma auditory z řad delegátů shromáždění. Odhlasována byla rovněž aktualizace rozpočtu pro běžící fiskální rok 2023/2024 a také návrh rozpočtu na fiskální rok 2024/2025. Dále bylo představenstvem navrženo a shromážděním schváleno zhruba 10% navýšení členských příspěvků vynucené zejména inflací v EU. Konečně pak také byla zevrubně debatována otázka časopisu EJHP (aktuální impact factor 2,530), u které delegáti nejen z ekonomických, ale také environmentálních důvodů odhlasovali kompletní zrušení listinné verze časopisu – do budoucna tak bude publikován výhradně elektronicky.

Nedílnou součástí shromáždění byly tradiční společenské večery, při kterých mohli účastníci neformálně prodiskutovat i témata, na která v rámci oficiálního programu nebyl dostatek prostoru.

Z českého pohledu pak nelze nezmínit slavnostní zakončení celého shromáždění, během kterého prezident, členové představenstva, pracovníci sekretariátu EAHP i všichni delegáti ve stoje aplaudovali bývalému prezidentu Petru Horákovi, který se po 11 letech s pozicí v představenstvu rozloučil.

PharmDr. Michal Kočí

EAHP General Assembly 2023

Další aktuality

17. 05. 2024

Aktualizováno – program v příloze Pracovní den Sekce nemocniční farmacie ČLS JEP se koná 24. května 2024 a je možné se ho zúčastnit prezenční…

05. 05. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové ČFS, Jak už asi víte, letos na podzim EAHP uspořádá první ročník sympozia nazvaného EAHP BOOST.  Již název napovídá,…

30. 04. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přijměte prosím pozvání na společnou akci IKEM a Sekce nemocniční farmacie ČFS. Připravili jsme pro Vás nový vzdělávací formát –…

08. 04. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na XII. odbornou konferenci, kterou pořádá společnost Ardeapharma ve spolupráci s ČLS JEP – SKVIMP a ČFS ve dnech 25….

Související instituce
a webové stránky