Aktuality

Zpráva z General Assembly EAHP 2023 v Krakově

Ve dnech 9.–10. června 2023 se v polském Krakově uskutečnilo již 53. valné shromáždění Evropské asociace nemocničních farmaceutů (EAHP), které je hlavním rozhodovacím orgánem celé asociace. EAHP sdružuje více než 27.000 nemocničních farmaceutů z 35 evropských zemí a v úzké spolupráci s dalšími odbornými organizacemi podporuje rozvoj a postavení nemocniční farmacie v celé Evropě, v nedávné době např. Příslibem veřejnosti, který je společnou deklarací EAHP a Evropské společnosti pro klinickou farmacii (ESCP) o poslání členů těchto společností vůči pacientům.

Vedle tří delegátů za Českou republiku – PharmDr. Marcely Heislerové, Ph.D., PharmDr. Martina Šimíčka a PharmDr. Michala Kočího – byla Sekce nemocniční farmacie ČFS ČLS JEP zastoupena také v osobě člena představenstva a bývalého prezidenta EAHP, PharmDr. Petra Horáka. Nad rámec jednoho „českého“ hlasu pak hlasovali členové SNF také za nepřítomné delegáty z Litvy a Lotyšska, kteří dr. Heislerovou požádali o jejich zastoupení.

Dvoudenní program valného shromáždění v sobě zahrnoval jak řadu odborných a koncepčních bodů, tak také organizační záležitosti a nezbytné finanční otázky, nechyběla ani krátká sdělení o recentních aktivitách jednotlivých národních organizací sdružujících nemocniční farmaceuty.

V rámci odborné debaty byly doplněny a odhlasovány finální verze hned několika tzv. position papers, jejichž formou se EAHP vyjadřuje k otázkám souvisejícím s nemocniční farmacií. Zcela nově tak budou vydána odborná stanoviska k problematice infekčních nemocí a antimikrobiální rezistence, elektronizace zdravotnictví a personálního pokrytí farmaceutické péče v nemocnicích; aktualizací pak prošlo již dříve zveřejněné stanovisko k biosimilárním léčivům. Dále byly diskutovány odborné akce pořádané EAHP – jak tradiční kongres EAHP, který se bude v březnu roku 2024 konat v Bordeaux, tak také menší vzdělávací aktivity, např. tzv. Synergy Certification Courses či Academy Seminars, které by měly být po odmlce způsobené covid-19 opět obnoveny. Samostatný bod v programu byl vyhrazen také dlouhodobé snaze EAHP o vzájemném uznávání specializací napříč Evropou; a představena byla také nová nezávislá  akreditační platforma ECPhA, u které bude do budoucna možné žádat o mezinárodní akreditaci vzdělávacích akcí s farmaceutickou problematikou. Zástupci této platformy budou v blízké budoucnosti oslovovat organizace zodpovědné za akreditaci odborných akcí v jednotlivých členských státech pro navázání oficiální spolupráce.

Co se týče fungování asociace jako takové, nejzásadnějším okamžikem celého shromáždění bylo zvolení dr. Miljkoviče ze Srbska do pozice budoucího prezidenta. Po roce v této funkci, po boku stávajícího prezidenta dr. Süleho z Maďarska, se dr. Miljkovič automaticky stane novým prezidentem EAHP. Do uvolněné pozice finančního ředitele pak představenstvo vybralo dr. Bertina z Francie.

Velkou část programu zabrala zevrubná debata o aktuální situaci a budoucím směřování EAHP, stavu rozpracovaných projektů a politické agendě asociace. Shromáždění také postupně schválilo přidružení hned tří nových členů – Kypr (v režimu běžného členství), Uruguay a Alžírsko (asociace těchto dvou zemí formou tzv. přidruženého členství). Dále byly schváleny změny některých interních dokumentů a trojice interních auditorů.

Součástí sobotního dopoledne byl také workshop pro delegáty jednotlivých zemí zaměřený na zlepšení a zefektivnění komunikace mezi představenstvem EAHP, výbory národních asociací nemocničních farmaceutů a členy těchto asociací. Výměna zkušeností z jednotlivých zemí byla pro jednotlivé účastníky, ale i pro představenstvo EAHP, před kterým byly výstupy jednotlivých skupin na závěr workshopu prezentovány, velmi přínosná a inspirativní,

Z ekonomické oblasti byl mimo jiné představen a schválen finanční výsledek fiskálního roku 2022/2023 (fiskální roky EAHP jsou vždy od 1. dubna do 31. března následujícího roku), finanční výsledek letošního ročníku kongresu EAHP a také výsledky a závěry interního auditu provedeného dvěma auditory z řad delegátů shromáždění. Odhlasována byla rovněž aktualizace rozpočtu pro běžící fiskální rok 2023/2024 a také návrh rozpočtu na fiskální rok 2024/2025. Dále bylo představenstvem navrženo a shromážděním schváleno zhruba 10% navýšení členských příspěvků vynucené zejména inflací v EU. Konečně pak také byla zevrubně debatována otázka časopisu EJHP (aktuální impact factor 2,530), u které delegáti nejen z ekonomických, ale také environmentálních důvodů odhlasovali kompletní zrušení listinné verze časopisu – do budoucna tak bude publikován výhradně elektronicky.

Nedílnou součástí shromáždění byly tradiční společenské večery, při kterých mohli účastníci neformálně prodiskutovat i témata, na která v rámci oficiálního programu nebyl dostatek prostoru.

Z českého pohledu pak nelze nezmínit slavnostní zakončení celého shromáždění, během kterého prezident, členové představenstva, pracovníci sekretariátu EAHP i všichni delegáti ve stoje aplaudovali bývalému prezidentu Petru Horákovi, který se po 11 letech s pozicí v představenstvu rozloučil.

PharmDr. Michal Kočí

EAHP General Assembly 2023

Další aktuality

20. 02. 2024

Vážení příznivci nemocniční farmacie, s radostí vás zveme na 28. Kongres nemocniční farmacie, který se bude konat v Brně ve dnech 15. až 17….

18. 02. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na XII. odbornou konferenci, kterou pořádá společnost Ardeapharma ve spolupráci s ČLS JEP – SKVIMP a ČFS ve dnech 25….

18. 02. 2024

Vážení kolegové dovolujeme si upozornit, že na úřední desce SÚKL bylo zveřejněno opatření obecné povahy, které je účinné k 1. 3. 2024 https://www.sukl.cz/sukl/oop-01-24-stanoveni-vyse-a-podminek-uhrady-individualne výbor…

24. 01. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, zveřejňujeme pozvánku na jubilejní „ X. BRNĚNSKÝ DEN KLINICKÉ FARMACIE“, který bude pořádán formou videokonference. Účast na konferenci je bezplatná…

Související instituce
a webové stránky