Aktuality

Náklady nemocniční lékárny v systému CZ-DRG

Jak jsme slíbili v reportáži z Jarní konference, zveřejňujeme příspěvek Ing. Markéty Bartůňkové z ÚZIS. Dočtete se, že systém CZ-DRG v sobě zahrnuje i náklady ústavních částí nemocničních lékáren včetně konkrétních příkladů. Poděkování míří na ÚZIS

V klasifikačním systému CZ-DRG jsou náklady za služby nemocničních lékáren samostatně sledovány a přerozdělovány na zdravotnická pracoviště, která čerpají služby nemocničních lékáren, tj. jak ambulantním, tak lůžkovým pracovištím, popř. operačním a porodním sálům. Tyto náklady jsou přerozdělovány na pracoviště převážně dle objemu výdejek, popř. dle individuálních klíčů jednotlivých referenčních nemocnic. Díky validačnímu procesu při sběru dat z referenčních nemocnic je zajištěno, aby každému zdravotnickému pracovišti, které eviduje náklady za léky, byla přidělena i alikvotní část nákladů nemocniční lékárny.

V důsledku to tedy znamená, že tyto náklady vstupují do výpočtu kalkulačních jednic jednotlivých zdravotnických pracovišť, které přímo poskytují zdravotní služby hospitalizovaným pacientům. Kalkulačními jednicemi jsou pro lůžková pracoviště ošetřovací dny, pro operační sály délka operace v minutách a pro ostatní pracoviště body zdravotních výkonů. Celkové náklady na hospitalizační případ jsou pak vyčíslovány prostřednictvím těchto nákladově oceněných kalkulačních jednic a vykázané produkce, a to specificky u každého hospitalizačního případu s ohledem na poskytnutou péči včetně zvlášť účtovaných prostředků a extramurální péče. 

V roce 2023 jsou využívány ke klasifikaci hospitalizačních případů metodické materiály CZ-DRG ve verzi 5.0 revize 1. Součástí metodických materiálů je i dokument „Číselník relativních vah systému CZ-DRG“, který obsahuje aktuální seznam DRG s vyčíslenými úhradovými tarify v Kč, které odpovídají průměrným celkovým valorizovaným nákladům v Kč, a jejich relativní váhy. Celková relativní váha je tvořena dílčí relativní váhou pro přímé (materiálové) náklady RV_mat a dílčí relativní váhou pro nepřímé (nemateriálové) náklady RV_los, která obsahuje mj. i náklady nemocničních lékáren. 

Na příkladu DRG 06-I18-05 Odstranění apendixu pro méně rozsáhlý zánět nebo jiné onemocnění u pacientů ve věku 18-64 let s CC=0-1 lze vyčíslit alikvotní část úhradového tarifu nemocničních lékáren následovně:

Popis Hodnoty dle číselníku RV  pro 1 hospitalizační
případ dané DRG
Úhrada odpovídající nákladům za služby nemocniční lékárny
Úhradový tarif 61 724,- Kč
Průměrné celkové nepřímé (nemateriálové) valorizované náklady typických hospitalizací (ÚT) 51 980,- Kč (100 %) 301,- Kč (0,58 %)
Celková relativní váha 0,8242
Dílčí relativní váha pro přímé (materiálové) náklady (RV_mat) 0,1301
Dílčí relativní váha pro nepřímé (nemateriálové) náklady (RV los) 0,6941 (100 %) 0,0040 (0,58 %)

 

Pokud by zdravotní pojišťovna uhradila poskytovateli za tento konkrétní případ 61 724,- Kč, tak 301,- Kč je úhrada nákladů za služby nemocniční lékárny. 

Podíl RV_los nemocničních lékáren je v jednotlivých DRG rozdílný, vždy záleží na spektru vykazovaných zdravotních služeb u typických hospitalizací, resp. spektru nákladově oceněných kalkulačních jednic, které do ocenění vstupují, proto může být i podíl RV_los rozdílný u jednotlivých nemocničních lékáren. Průměrná RV_los nemocničních lékáren ve verzi CZ-DRG 5.0 revize 1 za všechny uvedené DRG se pohybuje kolem 0,80 %. 

Pokud by si chtěla nemocniční lékárna vyčíslit alikvotní část úhrad za vykázané hospitalizační případy, lze ji odhadnout z každoročního vyúčtování od zdravotních pojišťoven.  Ve vyúčtování se zpravidla uvádí celková úhrada za akutní lůžkovou péči, včetně vyčísleného casemixu za vykázané hospitalizační případy. Vzorový příklad obsahuje celkovou úhradu ve výši 308,5 mil. Kč za 3 946 hospitalizačních případů (HP) a vykázaným celkovým casemixem v objemu 4 505,8133 bodů.  

Popis Hodnoty dle 

vyúčtování od ZP 

(vzorový příklad) 

Odhad úhrady odpovídající nákladům za služby nemocniční lékárny
Celková úhrada od zdravotních pojišťoven 308 467 979,- Kč
Alikvotní část úhrady za materiálové náklady 26 996 749,- Kč
Alikvotní část úhrady za nemateriálové náklady 281 471 229,- Kč (100 %) 2 251 770,- Kč (0,80 %)
Casemix (součet relativních vah za všechny HP) 4 505,8133
Dílčí relativní váha pro přímé (materiálové) náklady (součet RV_mat za všechny HP) 394,3434
Dílčí relativní váha pro nepřímé (nemateriálové) náklady (součet RV los za všechny HP) 4 111,4699 (100 %) 32,8918 (0,80 %)

 

Odhadnutá alikvotní část úhrad za služby nemocničních lékáren ve vzorovém příkladu je v objemu 2,3 mil. Kč, s dílčí RV_los ve výši 32,8918 bodů. 

 

rozcestnik-cz-drg1

Další aktuality

17. 05. 2024

Aktualizováno – program v příloze Pracovní den Sekce nemocniční farmacie ČLS JEP se koná 24. května 2024 a je možné se ho zúčastnit prezenční…

05. 05. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, členové ČFS, Jak už asi víte, letos na podzim EAHP uspořádá první ročník sympozia nazvaného EAHP BOOST.  Již název napovídá,…

30. 04. 2024

Vážené kolegyně, vážení kolegové, přijměte prosím pozvání na společnou akci IKEM a Sekce nemocniční farmacie ČFS. Připravili jsme pro Vás nový vzdělávací formát –…

08. 04. 2024

Dovolujeme si Vás pozvat na XII. odbornou konferenci, kterou pořádá společnost Ardeapharma ve spolupráci s ČLS JEP – SKVIMP a ČFS ve dnech 25….

Související instituce
a webové stránky